Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató

A www.drcsore.hu weboldal üzemeltetője jelen tájékoztatóban ismerteti a
honlap látogatóival a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról és az adatok
védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről. Jelen adatkezelési
szabályzat tartalmazza a weboldal látogatók és a weboldalon vásárló személyek
(továbbiakban: Felhasználó) személyes adatainak kezelésére, feldolgozására,
nyilvántartására, tárolására vonatkozó alapvető információkat, valamint a Felhasználók ezzel
kapcsolatos jogait és azok érvényesítésének lehetőségeit.
I.Jelen oldal adatkezelőjének adatai
Név: Dr.Csőre Krisztán 
Székhely: 
Adószám: 
Nyilvántartási szám: 
Telefonszám: 
E-mail: 

II. Jogszabályi háttér
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2012. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
13/A. §- a)
2013. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
2014. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2015. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2016. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás
adatvédelmi követelményeiről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

III. Fogalom meghatározások
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,  ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezik az őt érintő
személyes adatok kezelésébe.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni.
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul  töröljék  vagy  helyesbítsék,  ezzel  eleget  téve  a  pontosság 
követelményének.
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok
ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes
adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések   végrehajtására   is   figyelemmel.   Figyelemmel   a  
„korlátozott   tárolhatóság”-ra.
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).

V. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév:
A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím:
Kapcsolattartás.
Telefonszám:
Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb
egyeztetése.
Számlázási név és cím:
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
érvényesítése, számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések az e-mail cím esetében
nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Az érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR
19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme
kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az
e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább
8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
visszakereshető módon megőrizni.

VI. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

VII. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni
postai úton Müller Péter E.V., 1083 Budapest, Szigony utca 6. 3. Emelet 14.
e-mail útján az info@mullerpetermarketing.hu e-mail címen,
telefonon a 36/30 690 9316 -os számon.

VIII. Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon
kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben
az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Tájékoztatjuk, hogy
 Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését
feldolgozni.

IX.Cookie-k (sütik) alkalmazása

1. Rögzítésre kerül, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal bárki által
meglátogatható személyes adat megadása, regisztráció nélkül. A látogatókra vonatkozóan a
weboldal nem gyűjt vagy kezel személyes adatot.
2. Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie=süti)
helyezhet el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az érintett Felhasználó
azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas. Ezen sütik
(munkamenet sütik) célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék a weboldalt név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ
megadása nélkül és a szolgáltatások minél kényelmesebb igénybevétele végett. A cookie-k
kezelésének célja, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát, továbbá, hogy az Adatkezelő
többet tudhasson meg a Felhasználók információszerzési és használati szokásairól, így
javíthassa szolgáltatásai színvonalát.
3. A 2. pontban ismertetett típusú cookie-k érvényességi ideje a munkamenet tehát az
Adatkezelő által üzemeltetett weboldal böngészésének befejezéséig tart, a böngésző
bezárásával ezek automatikusan törlődnek a számítógépről, illetve a böngészésre használt
egyéb eszközről, legkésőbb a böngésző bezárását követő 14 napon belül.
4. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az
azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Ezzel tudomásul veszi, hogy bizonyos
szolgáltatások nem, vagy nem megfelelően fognak működni. A weboldal cookie-k kezelésre
felugró részét ebben az esetben figyelmen kívül hagyhatja.
5. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez egyértelmű és önkéntes hozzájárulását a
weboldalon történő böngészéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) adja meg.
Amennyiben a weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a cookie-k használatát
egyértelműen és határozottan elfogadja az adatkezelési szabályzatot és tájékoztatót is, mely
https://www.followmarketing.hu/adatvedelmi-nyilatkozat tölthető le és olvasható teljes
terjedelmében.

X. Közösségi bővítmények (Facebook, Instagram, Youtube, WordPress, Chatbot) használata
1. A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor
kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény
engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az
adatainak a Facebook, Instagram, Youtube, WordPress, Chatbot részére történő
továbbításához.
Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a fenti közösségi oldalak bármelyikére,
előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását a Felhasználó közösségi fiókjához
társítja.
Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó
információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, az adatoknak a Facebook, Instagram, Youtube, WordPress,
Chatbot általi további feldolgozására és felhasználására, a személyes adatok védelmére
irányuló jogokra és beállításokra vonatkozó információk a Facebook, Instagram, Youtube,
WordPress, Chatbot adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.
XI. Az igénybe vett adatfeldolgozók Tárhely-szolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Dima.hu Kft.
4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet 10. ajtó
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes
adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-
szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé
intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

XII. A weboldalon kívül megadott adatok kezelése
Rögzítésre kerül, hogy az Adatkezelő által kezelt weboldalon megadott adatok
felhasználásával az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, annak számlázási
adatainak pontosítása és ellenőrzése végett, aki ezt követően átutalással egyenlíti ki a
kiállított számlát.
Az ily módon megadott további személyes, és bankszámla adatok kezelésére a jelen
szabályzatban foglaltak az irányadóak.
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

XIII. Az adatkezelés időtartama

1. A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg
visszavonásáig kezelhetőek. A bejelentkezésekkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az
esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében az általános elévülési idő lejártáig,
azaz 5 (öt) évig tárolja, valamint számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 8 (nyolc) évig őrzi meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával a
Felhasználó személyes adatait az adatkezelő törölni köteles.
2. A Felhasználó személyes adatainak törlését vagy módosítását e-mail útján
kezdeményezheti, melynek az Adatkezelő 3 napon belül eleget tesz.

XIV. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő, illetve az adatkezelő belső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.
Ez nem vonatkozik az esetleges törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre
csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja.

XV. A Felhasználó jogai
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Jogosult továbbá kérni a
helytelenül rögzített adatai helyesbítését és törlését az I. pontban megadott elérhetőségek
útján. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az
adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az
adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A törlés az adatok felismerhetetlenné tételét
jelenti oly módon, hogy azok helyreállítása többé nem lehetséges.
A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével az
adatkezelőhöz és az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat az I. pontban szereplő
elérhetőségeken.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint, az érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

Tájékoztatjuk, hogy:
A személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
Köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a
hozzánk beérkezett panaszát.
Jogok tételesen:
A hozzáférés jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az
Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát
-Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön
jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta (…)
7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha
Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

XVI. Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

XVII. Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

XVIII. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő      esetleges      hátrányos     
következmények       enyhítését       célzó       intézkedéseket.  Az érintettet nem kell
tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

XIX. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.

XX. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi
oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

XXI. Jogorvoslati – és panaszlehetőségek
1.A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Felhasználó jogsértés esetén
jogorvoslatért fordulhat az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

XXII. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat
a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az
adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Müller Péter E.V., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
3.A jelen weblapot üzemeltető Adatkezelő valamennyi alkalmazottja, munkavállalója, illetve
a céggel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles az adatvédelmi
szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit betartani, azokat magukra nézve kötelező
érvényűnek tekinteni, az adatkezelés során az adatkezelési alapelvek figyelembevételével
tisztességesen és törvényesen, legjobb tudásuk és az adott helyzetben fokozottan elvárható
figyelemmel eljárni.

Kelt: Budapest 2019. 01. 01.